شماره حساب

بعد از انتخاب برنامه و دریافت قیمت، وجه موردنظر را به شماره حساب یا شماره کارت زیر واریز نمائید.


شماره حساب سیبا بانک ملی

۰۳۲۲۲۷۱۷۳۸۰۰۸

شماره کارت

۶۰۳۷-۹۹۱۸-۳۵۴۶-۷۵۷۶

نام دارنده حساب

میثم کریمی منش

شماره تماس

۰۹۱۱۹۰۹۶۹۳۳

ایمیل

m.karimimanesh@gmail.com